Arneštovický mlýn - I. Běh

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) 

udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jakožto zákonný zástupce přihlašovaného uvedeného nezletilého (dále jen „syn/dcera“)

uděluji kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku" souhlas spolku „Herní spolek MoMo“ se sídlem J. Lébra 1572, Kladno, 27201, IČO:08873526 zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72976 (dále jen „Správce“) s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených:

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že osobní údaje mého syna/dcery budou zpravovány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.

Souhlas je poskytnut za účelem: 

Zveřejňování fotografií a videí na mediálních kanálech LDT Arneštovického mlýna 1. běhu (např. facebook, webové stránky LDT) a na propagačních a dalších materiálech. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery účastnící se dětského tábora po dobu: 
Do odebrání souhlasu. 

Souhlasím se zpřístupněním osobních údajů mého syna/dcery účastnící se dětského tábora: 
Vedení dětského tábora je oprávněno použít osobní údaje mého syny/dcery pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými prvními normami o ochraně osobních údaj a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volním pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • O svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu 
  • O svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 
  • O svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Herní spolek MoMo, J. Lébra 1572, Kladno, 27201.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.