Arneštovický mlýn - I. Běh

Všeobecné podmínky - Herní spolek MoMo

 1. Úhrada za přihlášku nebo po domluvě úhrada zálohy musí být provedena nejpozději 50 dní od přiřazení čísla přihlášky! Nejpozději však 10 dní před odjezdem na tábor! 
 2. Při zrušení účasti na objednaném pobytu (tj. zrušení smluvního vztahu, který vznikl podáním a zaplacením přihlášky) si vyhrazuje Herní spolek MoMo právo účtovat následující storno poplatky:
  1. 20% z celkové ceny poukazu při zrušení více než 40 dnů před nástupem
  2. 50% z celkové ceny poukazu při zrušení 39 - 20 dnů před nástupem
  3. 80% z celkové ceny poukazu při zrušení 19 - 2 dny před nástupem
  4. 100% z celkové ceny poukazu při zrušení v den před nástupem a později
 3. Účast pobytu je zrušena ke dni, kdy elektronickou formou (emailem) nebo písemně s podpisem zákonného zástupce dodáte oznámení o zrušení účasti provozovateli LDT.
 4. V případě onemocnění v den nástupu (nutné doložit zprávou ošetřujícího lékaře) nebo předčasného opuštění LDT ze zdravotních důvodů, bude vrácena odběrateli pouze částka ve výši prokazatelně ušetřených nákladů, nejvýše však do 25% celkové ceny poukazu.
 5. Za zrušení pobytu se 100% storno poplatkem je nutno považovat i nedostavení se k odjezdu nebo vyloučení z pobytu při vážném narušování zotavovací akce ze strany zotavované osoby.
 6. Na táboře netolerujeme porušování kázně, kouření a požívání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek. Pokud bude dítě přistiženo, že porušuje tato nařízení, bude posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz za poukaz. 
 7. Po celou dobu konání turnusu se děti řídí táborovým řádem.
 8. Rodiče, kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", souhlasí se zveřejněním fotodokumentace dětí z průběhu tábora na táborových stránkách www.arnestovice1beh.cz www.facebook.com/LDTarnestovice1 www.instagram.com/arnestovice_1.beh či www.rajce.cz
 9. Zákonný zástupce vyjadřuje svým podpisem souhlas s "Všeobecné podmínky - Herní spolek MoMo"
 10. Herní spolek MoMo v žádném případě nenese odpovědnost za ztráty či poškození elektronických přístrojů (mobilní telefony, tablety, videohry, MP3 a podobné).
 11. Veškeré údaje o dětech v přihlášce archivujeme max. po dobu 1 roku. Poté jsou nevratně smazány!